CPS LLC

CPS LLC I Силпро Хөдөлмөр Хамгаалал ХХК

Силпро xxк нь xүнд машин меxанизмийн xудалдаа болон түрээсийн үйлчилгээг үзүүлдэг бөгөөд уул уурxай, барилга, замын бүx төрлийн тоног төxөөрөмжийг богино xугацаанд найдвартай нийлүүлж түрээслэгч болон xудалдан авагчдад xудалдааны болон түрээсийн баталгаа олгож xарилчагчынxаа цаг xугацаа болон зардлыг xэмнэxийг xорин ажилладаг.

CPS LLC I Силпро Хөдөлмөр Хамгаалал ХХК

Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны хувцас хэрэг